آموزش - املاک مشاورمون
آموزش - املاک مشاورمون

آموزش

سرفصل‌های آموزش:

۱) آشنایی با اسناد و مدارک ملکی و قوانین ثبتی

تعریف سند و انواع آن

نحوه تنظیم اسناد

سند قطعی غیر منقول

تقسیم نامه

انواع وکالت

تعهد

اقرار

اصلاح نامه و …

نحوه صدور اسناد مالکیت تک برگی

ورثه

ماده ۴۵

ماده ۱۴۹

ماده ۱۰۶

تجمیع

مشاع

اوقافی

اسناد مالکیت ماده ۱۰۴ مکرر و…)

اصطلاحات ثبتی (عرصه و اعیان ، پلاک ثبتی ، افراز ، المثنی ، تقسیم ، اوقافی ، بند ز ، بازداشتی ، اضافه بنا ، کاربری ، طلق ، تحدید حدود ، گردش ثبتی ، تعیین حدود ، سند مالکیت معارض ، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ، زمین دایر ، بایر ، موات و…)

ابطال اسناد رسمی (ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ، ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی ، ماده ۱۰۵ بند ۳۰۱ و ۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی و …)

آشنایی با اسناد (بنچاق ، خلاصه معامله ، سند تک برگی ، سند دفترچه ایی ، وکالت بلاعزل ، وکالت کاری ، سند رهنی ، سند شرطی ، اجاره نامه محضری ، مزارعه ، شرکت ، تعهد به انتقال ، پروانه ساختمان ، پایانکار و …)

هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ( ترکیبات ، وظایف ) و …

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.